زندگی سلام
زندگی یاس نوروزی ، پریا در دودکش ۲ ؛ از شروع بازیگری در کودکی تا شهرتطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز