زندگی سلام
میانجیگری قطر برای آزادی ۱۰ تا ۱۵ اسیر اسرائیلیطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز