زندگی سلام
متنفر بودن از کسی که دوستش داریدطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز