زندگی سلام
مونا فرجاد و پدرش در جشن شب بازیگر تا شیوا طاهری و برادرشطراحی سایت و پشتیبانی: رسانه پرداز